Sürücü Kurslarına Kayıt Şartları
Sürücü belgesi almak isteyen ve gerekli belgeleri tamamlayan kursiyerler, Özel MTSK müdürlüklerine kayıt yaptıracaktır. Kayıt şartları aşağıda belirtilmiştir.

Sürücü kurslarına kayıt şartları, sürücü kursu kayıtları.

Yaş bakımından;

 • “M”, “A1” ve “B1” sınıfı sertifikalar için 16 (onaltı) yaşını bitirmiş olmak.
 • “A2”, “B”, “BE”, C1”, C1E”, “F” ve “G” sınıfı sertifikalar için 18 (onsekiz) yaşını bitirmiş olmak.
 • “A” sınıfı sertifikalar için 20 (gücü 15 kilovatı aşan üç tekerlekli motosikletler için 21) yaşını bitirmiş olmak.
 • “C”, “CE”,“D1” ve “D1E” sınıfı sertifikalar için 21( yirmi bir) yaşını bitirmiş olmak.
 • “D”, “DE” sınıfı sertifikalar için 24 (yirmi dört) yaşını bitirmiş olmak.

Deneyim bakımından;

 • A sınıfı sürücü sertifikası alacakların en az iki yıllık A2 sınıfı,
 • “C1”,”C”,”D1” ve “D” sınıfı sürücü sertifikası alacakların en az “B” sınıfı,
 • “BE” sınıfı sürücü sertifikası alacakların “B” sınıfı, ç. “CE” sınıfı sürücü sertifikası alacakların “C” sınıfı, d. “C1E” sınıfı sürücü sertifikası alacakların “C1” sınıfı, e. “DE” sınıfı sürücü sertifikası alacakların “D” sınıfı,
 • “D1E” sınıfı sürücü sertifikası alacakların “D1” sınıfı, sürücü belgesine sahip olması,

(Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim ve öğretim kurumları ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin askerî ihtisas görevleri için subay ve astsubay sınıf okulu, astsubay meslek yüksekokulu ve astsubay temel kursunda eğitim gören veya buralardan mezun olanlar ile üniversitelerin sürücü eğitimi veren yüksekokullarından mezun olanlar bakımından “A”, “C”, “D” ve “D1” sınıfı sürücü belgesi için yukarıdaki “Yaş bakımından” bölümünde öngörülen yaş şartı 20 olarak uygulanır ve bu maddede öngörülen deneyim şartı aranmaz.)

Diğer şartlar;

 • Bütün sertifika sınıfları için en az ilkokul düzeyinde eğitim almış olmak. b. Pratisyen tabip veya uzman tabip tarafından verilen “sürücü olur” sağlık raporu almış olmak.
 • “Sabıka kaydının olmadığına dair” dilekçeyi Özel MTSK müdürlüğüne vermek. ç. Sürücü belgesi süresiz olarak geri alınmamış olmak.
 • Son 6 (altı) ay içinde cepheden çekilmiş 2 (iki) adet biyometrik fotoğrafını Özel MTSK müdürlüğüne teslim etmek.
 • Nüfus cüzdanı fotokopisini Özel MTSK Müdürlüğüne teslim etmek.

Yabancı uyruklu kursiyerlerden;

 • Pasaportun noter tasdikli Türkçe tercümesi,
 • Öğrenim vizesinin bulunması veya Türkiye’de altı aydan fazla kalacağını gösteren ikametgâh izni veya öğrenim vizesi,
 • Öğrenim belgesinin noter tasdikli Türkçe tercümesi,
 • Pratisyen tabip veya uzman tabip tarafından verilen sürücü olur sağlık raporunu kayıt esnasında Özel MTSK müdürlüğüne teslim etmesi,
 • Son 6 (altı) ay içinde cepheden çekilmiş 2 (iki) adet biyometrik fotoğrafını Özel MTSK müdürlüğüne teslim etmesi, istenmektedir.

Sınav Başvuru Şartları

 • Sınav ücretini MTSKS takviminde belirtilen süre içerisinde yatırmak.
 • Belirlenen süreye kadar Özel MTSK’ya devam ederek, teorik derslerin eğitimlerini tamamlamak.
Kayıp Sürücü Belgesi İşlemleri

Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik;

Madde 83 ‒ Zayi edilen veya yıpranan sürücü belgelerinin yenisinin düzenlenmesi için belge sahibinin dilekçe ile herhangi bir tescil kuruluşuna veya dış temsilciliklerimize müracaat etmesi, sürücü belgesinin geçerlilik süresinin sona ermemiş olması, geçerlilik süresi sona ermiş ise yenileme şartlarının sağlanmış olması, sürücü belgesi alma şartlarının kaybedilmemiş olması ve gerekli diğer bilgi ve belgelerin ibrazı zorunludur. Zayi veya yıpranma nedeni ile sürücü belgesi düzenlenmesi sırasında sürücü belgesinin geçerlilik süresinin uzatılmasının talep edilmesi halinde bu Yönetmeliğin 87 nci maddesindeki yenileme şartları aranır.

Müracaatın yapıldığı tescil kuruluşunca sürücü belgesi ile ilgili bilgisayar kayıtlarından müracaatın kontrolü yapılır. Ancak, bilgisayar kayıtlarında sürücü belgesi sahibi olduğuna dair kayıt bulunmayanlar ile beyan ettikleri bilgilerle ilgili kayıtlar arasında farklılık arz edenlerin durumu ilgili tescil kuruluşundan en seri şekilde sorulur ve alınacak cevaba göre işlem gerçekleştirilir.

Müracaatı tamamlananlara sürücü belgeleri teslim edilinceye kadar araç kullanabilmeleri için 15 gün süreyle geçerli olmak üzere (Ek-50) deki “Sürücü Belgesi Yerine Geçen Geçici Belge” verilebilir. Sürücü belgesinin ilgilisine teslim edilmesi ile birlikte geçici belge hükümsüz sayılır.

Sürücü Belgelerinin Geçerlilik Süresi ve Yenilenmesi

Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik;

Madde 87 ‒ M, A1, A2, A, B1, B, BE, F ve G sınıfı sürücü belgeleri 10 yıl; C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D ve DE sınıfı sürücü belgeleri ise 5 yıl geçerlidir.

Belgelerin yenilenmesi işlemleri belge sahibinin herhangi bir trafik tescil kuruluşuna veya dış temsilciliklerimize müracaat etmesi suretiyle yapılır. Müracaat sırasında;

 • Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmelikte belirlenen sağlık şartlarını taşımaları,
 • Bu Yönetmeliğin 76 ncı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen hükümlülükle ilgili şartları taşımaları,
 • Herhangi bir nedenle sürücü belgesi geçici olarak geri alınmış ise iade edilme şartlarının gerçekleşmiş olması

gereklidir. Bu şekilde yenilenen sürücü belgeleri için harç alınmaz.

Yenileme müracaatı sırasında eski sürücü belgesi geri alınır. Müracaatı tamamlananlara sürücü belgeleri teslim edilinceye kadar araç kullanabilmeleri için 15 gün süreyle geçerli olmak üzere “Sürücü Belgesi Yerine Geçen Geçici Belge” (Ek-50) verilebilir. Sürücü belgesinin ilgilisine teslim edilmesi ile birlikte geçici belge hükümsüz sayılır.

Ehliyet Sınıfına Göre Araçları Sürme Yetkisi

Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik;

Madde 85 ‒ Araçları sürme yetkisi;

 • B1 sınıfı sürücü belgesi ile M,
 • F sınıfı sürücü belgesi ile M,
 • G sınıfı sürücü belgesi ile M,
 • A1 sınıfı sürücü belgesi ile M,
 • A2 sınıfı sürücü belgesi ile M ve A1,
 • A sınıfı sürücü belgesi ile M, A1 ve A2,
 • B sınıfı sürücü belgesi ile M, B1 ve F,
 • BE sınıfı sürücü belgesi ile M, B, B1 ve F,
 • C sınıfı sürücü belgesi ile M, B, B1, C1 ve F,
 • CE sınıfı sürücü belgesi ile M, B, BE, B1, C, C1, C1E, F; CE sınıfı ile birlikte D sınıfı sürücü belgesine de sahip olduğu takdirde ayrıca DE, D1 ve D1E,
 • C1 sınıfı sürücü belgesi ile M, B, B1 ve F,
 • C1E sınıfı sürücü belgesi ile M, B, BE, B1, C1 ve F,
 • D sınıfı sürücü belgesi ile M, B, B1, D1 ve F,
 • DE sınıfı sürücü belgesi ile M, B, BE, B1, D, D1, D1E, F; DE sınıfı ile birlikte C sınıfı sürücü belgesine de sahip olduğu takdirde ayrıca CE, C1 ve C1E,
 • D1 sınıfı sürücü belgesi ile M, B, B1 ve F,
 • D1E sınıfı sürücü belgesi ile M, B, BE, B1, D1 ve F

sınıfı sürücü belgeleri ile kullanılan araçlar da sürülebilir.

Ehliyet Sınavındaki Teorik Dersler ve Sorulan Soru Sayısı

2016 yılından itibaren ise ilk defa sınava girecek kursiyerler sertifika türlerine göre; “M”, “A1”, “A2”, “A”, “B1”, “B”, “D1”, “D”, “C1”, “C” ve “F” sertifika sınıfı türlerine ait;

 • İlk Yardım
 • Trafik ve Çevre
 • Araç Tekniği
 • Trafik Adabı

derslerinden sorumlu olacaktır.

Ehliyet Sınavında Kaç Soru Sorulmaktadır?

Sertifika Türüİlk YardımTrafik ve ÇevreAraç TekniğiTrafik AdabıToplam Soru
Tümü12239650
Direksiyon Dersi Eğitim Süreleri
 • “M”, “A1”, “A2”, “A (24 yaşını doldurup iki yıllık deneyim şartı aranmayan)” ve “B1” sınıfı sertifikalar için 12 saat,
 • “A” sınıfı sertifikalar için 6 saat,
 • “B” sınıfı sertifikalar için 14 saat,
 • “D1” sınıfı sertifikalar için 7 saat,
 • “D” sınıfı sertifikalar için 14 saat,
 • “C1” sınıfı sertifikalar için 10 saat,
 • “C” sınıfı sertifikalar için 20 saat,
 • “BE”, “C1E”, “CE”, “D1E” ve “DE” sınıfı sertifikalar için 6 saat,
 • “F” sınıfı sertifikalar için 12 saattir.

Bunun yanında doğru anlaşılması gereken diğer bir konu ise “saat” kavramıdır. Yönetmeliği göre ifade edilen saat kavramı ders saati şekliyle anlaşılmalıdır. Bir ders saati toplam 50 dakikadır.

Ehliyet Alırken Beklenen Deneyim Şartları Nelerdir

Ehliyet alırken değil ama ehliyette yükselmek isterken sürücülerden belli bir deneyim sahibi olması beklenir. Farklı ehliyet gurupları için istenen deneyim şartları şunlardır:

 • A sınıfı ehliyet almak istiyorsanız en az 2 yıllık A2 ehliyet tecrübesine sahip olmalısınız. 24 yaşını tamamlamış olmanız deneyim şartını devre dışı bırakır.
 • C1, C, D1 ve D sınıfı ehliyet almak için en az B sınıfı bir ehliyete sahip olmanız gerekir.
 • BE sınıfı ehliyet almak için mutlaka daha önceden B sınıfı ehliyete sahip olmanız gerekir.
 • CE sınıfı ehliyet almak istiyorsanız C sınıfı ehliyete sahip olmalısınız.
 • C1E sınıfı ehliyet almayı düşünüyorsanız CE sınıfı ehliyetiniz olmalıdır.
 • DE sınıfı ehliyet almak için D sınıfı ehliyete sahip olmalısınız.
 • D1E sınıfı ehliyet almak istiyorsanız hâlihazırda DE sınıfı ehliyete sahip olmalısınız.
Ehliyet E-Sınav Süresi Kaç Dakika
Ehliyet E-sınav süresi 45 dakikadır.
E- Sınav Geçme Notu Kaç Puan
100 puan üzerinden 70 puan almanız gerekmektedir.50 sorudan en az 35 doğru yapmanız gerekmektedir. Yanlış cevaplar doğru cevaplarınızı etkilemez.
Ehliyet sınavlarında kaç hakkınız var
 • Teorik ehliyet sınav hakkınız toplam 4 tür. 4. Kez sınavdan başarısız olduğunuzda dosyanız yanar ve tekrar kaydolmanız ve teorik eğitim almanız gerekir.
 • Direksiyon sınav hakkınız 4+4 olmak üzere toplam 8 dir. İlk 4 kez direksiyon sınavından kaldığınız takdirde tekrar direksiyon eğitimi alarak 4 sınav hakkı daha kazanırsınız. Onlardan da kaldığınızda dosyanız tamamen yanar ve baştan kayıt olmanız gerekir.
Ehliyet Almak İçin Ne Mezunu Olmak Gerekir
Karayolları Trafik Yönetmeliğince ehliyet almak isteyen sürücülerin en az ilkokul mezunu olması gerekir. Sürücü kursuna kayıt olurken sizden ilkokul diploması talep edilir. Ehliyet çıkartırken de sizden ilkokul diploma fotokopisi istenir.
Ehliyet Almak İçin İstenilen Sağlık Şartları Nelerdir
Karayolları Trafik Yönetmeliğince sürücünün araç kullanabilmesi için belli sağlık şartlarını taşıması gerekir. Sürücü kursuna başlarken ve ehliyet belgesi çıkartırken sağlık kurumlarından aldığınız sağlık raporunu teslim etmelisiniz. Ehliyet yenileme işlemi sırasında da sağlık raporu tarafınızdan istenir. Ehliyet alırken, sağlık bakanlığına bağlı hastaneler ve üniversite hastanelerinden, aile sağlığı merkezlerinden, özel tıp merkezlerinden ve özel muayenelerden sağlık raporu alabilirsiniz.
Ehliyet Alırken Adli Sicil Kaydı Gerekir mi

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre ehliyet başvurusu yapılırken adli sicil kaydı istenir. Kapsamlı bilgiyi 76.madde şu şekilde özetler:

Türk Ceza Kanunu’nun 188, 190 ve 191. maddelerinde belirtilmiş suçlardan hüküm giymemek,  Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nun 4. maddesinin 7. fıkrasındaki suçları işlememek,  Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun’un 12. maddesinin 2. ve takip eden fıkralarındaki suçları işlememiş olmak.

Direksiyon Sınavını Geçmek İsteyenler Neler Yapmalı

Direksiyon sınavından geçmenin püf noktaları şunlardır:

 • Ehliyet almak için kayıt olduğunuz kurstan yeterince direksiyon kursu almayı ihmal etmeyin. Aldığınız direksiyon eğitiminin yeterli olmadığını düşünüyorsanız ekstra para harcayarak özel kurs alın. Direksiyon sınavından her kaldığınızda sınava girmek için ekstradan para ödemek zorunda kalırsınız. Bu yüzden kursunuzdan özel ders alarak bu ücreti 1 defa vererek direksiyon sınavında başarı elde edebilirsiniz.
 • Direksiyon sınavları eskisi gibi kolay geçmemektedir. En ufak bir hatanızda direksiyon sınavından kalabilirsiniz. Eski sistemde her 100 kişiden 90 kişi sınavı geçerken bu oran günümüzde 50-60 kadar düştü. Hata yapmamak için direksiyon eğitimini yeterli düzeyde almalısınız. Sınavda stres ve heyecan yapmamalısınız.
 • Direksiyon sınav saatinizi tam olarak öğrenip sınav başlamadan en az 45 dakika önce sınav yerinde olun. Sizden önce sınava girenlere bakıp taktikler alın. Bu şekilde sınav heyecanınızı yenmiş olursunuz. Direksiyon sınavına 1 dakika geç kalsanız bile sınava geç kalmış sayılıp sınava alınmazsınız. Direksiyon sınavları sabah 8 de başlar 17 kadar sürer. Bir sınav komisyonunda en fazla 14 sürücü sınava girer.
 • Direksiyon sınavına alıştırma yaptığınız araçla girmeniz size özgüven verir. Sınav günü araca bindiğiniz zaman sınav komisyon üyelerine merhaba demeyi unutmayın. Güçlü iletişim kurmak size özgüven kazandırır. Komisyon üyeleri çoğunlukla öğretmen ya da milli eğitim personelidir. İyi bir iletişim kurduğunuz zaman ufak tefek hatalarınızı es geçebilirler.
 • Selam verip sınava başladığınız anda kimliğinizi komisyon başkanına verin. Gerekli kontroller yapıldıktan sonra size imza attırılır. Oturduğunuz koltuğu kendinize göre rahat edecek pozisyonda ayarlayın. Emniyet kemerini takmayı unutmayın. İç ve dış aynaları kendinize göre ayarlayın.
 • Vitesi boşa alıp fren ve debriyaja aynı anda basıp aracı çalıştırın. Kalkış yapmak için sola sinyal verin. İyi bir kalkık için debriyaj pedalını yavaşça bırakın. Debriyaj pedalını bırakırken hafif gaz verin. Dizel araçla sınava giriyorsanız gaza çok az bassanız bile araç kesinlikle durup istop etmez.
 • Sinyal verdikten sonra yolun müsait olduğunu gördüğünüz anda çıkış yapın. Güzel ve sorunsuz bir sınav için ilk çıkış çok önemlidir. 1.vites ile kalkıp biraz gittikten sonra motoru fazla yormadan vitesi 2 ye alın. 2. Vitese almak için 20 metre gidin. Sınav alanında en fazla 3. Vitese kadar çıkın. Durmak istediğinizde sinyal vererek tekrar aracı 1. Vitesten kaldırmayı unutmayın. İlk turda sürücü adayı kendini rahatlatması ve sınav heyecanını yenmesi için başka bir şey yapmaya gerek yoktur.
 • İkinci turda dur kalk yapılır. Dur kalk için belirlenen noktalarda durmalısınız. Dur kalk yaparken debriyajı yumuşak biçimde kaldırıp gaz vermelisiniz. Dur kalk yapılan yollarda eğim oranı % 7 civarıdır. Burada amaç el frenini çekmeden aracı geri kaçırmadan sorunsuz bir şekilde aracı kaldırmaktır.
 • Üçüncü turda araç belirlenen dubalar arasına geri park ettirilir. Araç geri park ettirilirken arkada oturan komisyon üyesi araçtan inip park etmeyi kontrol eder. Aracı geri vitese takıp dörtlüleri yakmayın. 45 dereceli açılarla dubalar arasına giriş yapın. Geri gittikten sonra direksiyonu toplayın. En fazla 3 hamlede işleminizi tamamlayın. Aracı kaldırmadan 50 cm olacak şekilde park edin. Parkı düzgün bir şekilde yaparsanız dışarıdaki komisyon üyesi araca biner ve sınavınız devam eder. Sol sinyali verip çıkışı o şekilde yapmalısınız. Bir sonraki turda aracı belirlenen alanda geri şekilde 25 metre götürmeniz istenir. Geri giderken aracı şerit dışına çıkarmayın. Trafiği tehlikeye sokacak şekilde araç kullanmayın. Bunları yapmanız durumunda araçtan indirilir sınavdan başarısız olduğunuz ilan edilir

Direksiyon Sınavında Başarısız Olmanızı Sağlayacak Hatalı Davranışlar

 • Emniyet kemerini takmamak, ayna ve koltuk ayarlarını kontrol etmemek
 • Aracı çalıştırmada ve hareket ettirmede gecikme ve usul kuralına uymamak
 • Güvenli ve rahat kalkış yapmamak
 • Yoldan geçen araçlara geçiş güvenliği sağlamamak
 • Sinyal vermeden kontrolsüz çıkış yapmak
 • Şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymama
 • Hız kurallarını aşmak
 • Takip mesafesini korumadan araç kullanmak
 • Öndeki aracı sollayıp geçmek
 • Kavşaklara geldiğinde hızı düşürmeden kurallara uymadan dönüş yapmak
 • Dönüş kurallarına uymamak ve sinyal vermemek
 • Trafik işaret ve levhalarına dikkat etmemek
 • Trafik polisinin yönlendirmelerine uymamak
 • Trafiği tehlikeye düşürecek biçimde araç kullanmak
 • Debriyaj, fren ve gaz üçlüsüne hakim olamamak
 • Vites değiştirmede ve araç kontrolünde zayıflık sergilemek
 • Direksiyon hâkimiyet zayıflığı
 • Araç kullanırken heyecanlı ve telaşlı olmak
 • Yaya, okul ve hemzemin geçitlerinde geçiş kuralına uymamak
 • Aracı geri viteste kullanamamak
 • Aracı park ettirme kurallına uymamak
Ehliyet Yenileme İşlemleri

Ehliyet yenileme için gerekli belgeler nelerdir?

 • Kimlik Belgesi
 • Sürücü Sağlık Raporu
 • Sürücü belgesi değerli kâğıt ve harç bedeli, vakıf payı
 • 1 adet biyometrik fotoğraf
 • Kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan
 • Adli Sicil Belgesi (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir. Ayrıca E-devlet üzerinden temin edilebilir.)

Ehliyet yenileme ücreti 2020 yılında ne kadar?

2020 yılında uygulanacak yeni zamlı tarifeler alt kısımda listelenmiştir.

Eski tip ehliyetini yeni tip ehliyet ile değiştireceklerin ödeyecekleri ücret: 13+2 TL’dir.

*Eski tip ehliyetini kaybedenlerin veya çaldıranların yeni tip ehliyet almak için ödeyecekleri ücret 13+2 TL’dir.

**Yeni tip ehliyetlerini yenilemek isteyenlerin, kaybedenlerin veya çaldıranların ödeyecekleri ücret: 200+37 TL’dir.

* 01/01/2016 tarihinden sonra yeni tip ehliyet almamış kişiler ehliyet yenileme, kayıp, zayi, çalıntı durumlarında 15 TL yenileme ücreti öderler.

** Yeni tip ehliyetler 01/01/2016 tarihinden itibaren dağıtılmaya başlanmıştır. Bu tarihten sonra ehliyet alanların ehliyeti yeni tip ehliyettir. Yeni tip ehliyet alanlar daha sonra ehliyet yenileme, kayıp, zayi ve çalıntı durumlarında 237 TL Harç+Değerli Kağıt ve Vakıf Payını öderler.

Hangi bankalara ödeme yapılır?

Yenileme işlemleri için ödenecek harç ücretlerini bankalar aracılığıyla ödeyebilirsiniz. Maliye bakanlığı ve Trafik vakfınca protokol yapılmış ödeme yapılabilen bankalara ödeme yapılacaktır. Ayrıca İnternetten ödeme de yapabilirsiniz. 

Ehliyet değiştirme için nereye başvurmalıyım?

Ehliyet değiştirme işlemleri için yetkili kurumlar nüfus müdürlükleridir. Başvuruları arzu ettiğiniz herhangi bir nüfus müdürlüğünde yapabilirsiniz. Bu nedenle eğer randevularda boşluk bulamıyorsanız müsait bir nüfus müdürlüğüne de başvuru yapabilirsiniz. Ayrıca randevular hem internetten hem de Alo 199 nüfus müdürlüğü destek hattından da gerçekleştirebilirsiniz.

https://randevu.nvi.gov.tr/

Ehliyet yenileme için son gün ne zaman? Ehliyet yenileme zorunlu mu?

Şu an için ehliyet yenileme son başvuru tarihi 31.12.2022′dir. Eski ehliyetinizi değiştirmek istemiyorsanız üstte belirtilen son tarihe kadar değiştirme zorunlu değildir. Belirtilen tarihe kadar eski ehliyetinizi kullanabilirsiniz.

Ehliyet yenileme için sağlık raporu şart mı? Kaç sene de bir istenecek?

Yeni mevzuatla birlikte ehliyetini yenileyeceklerin sürücü olur sağlık raporu alması gerekmektedir. Bu bir zorunluluktur. Sürücü olur sağlık raporunu aile hekiminden, devlet hastanelerinden, özel poliklinik veya hastanelerden alınabilmektedir. Hekimlerin sürücülerin sağlık durumlarıyla tereddüt etmesi durumunda ilgili bir üst sağlık kuruluşuna yönlendirme durumları bulunmaktadır.

Ayrıca değişen mevzuatla birlikte sağlık raporuyla ilgili yeni bir durum daha oluştuğunu belirtmek isteriz.

Örnek-1: Örneğin B sınıfı ehliyetiniz var diyelim. 11/06/2020 tarihinde ehliyetinizi yenilediğinizi düşünelim. Bu durumda en son 11/06/2030 tarihinde tekrar ehliyetinizi yenilemeniz gerekecek. Yani sürücü belgenizin geçerliği 10 yıl olacak. 10 yıl sonra tekrar sağlık raporu alıp, harç ve değerli kağıt ücretlerini ödeyerek sürücü belgenizi değiştirmeniz gerekecektir.

Örnek-2: C sınıfı ehliyetinizin olduğunu varsayalım. Bu 22/07/2020 tarihinde ehliyetinizi yenilediğinizi var sayarsak 5 sene sonra yani 22/07/2025 tarihinde tekrar ehliyetinizi yenilemeniz gerekecektir.

Örnek-3: Örneğin C sınıfı ehliyetiniz var, bu durumda zaten haliyle B sınıfı ehliyetiniz de olmuş oluyor. B sınıfı ehliyetin geçerlilik süresi 10 yıl C sınıfı ehliyetin 5 yıl olduğunu belirtmiştik. Siz eğer C sınıfı ehliyetinizi kullanmayacaksanız sadece B sınıfı ehliyetinizi kullanacaksanız bu durumda ehliyet yenilemenize gerek kalmıyor.

M, A1, A2, A, B1, B, BE, F ve G sınıfı sürücü belgeleri 10 yılda bir değişecek,

C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D ve DE sınıfı sürücü belgeleri ise 5 yıl süreyle geçerli olacak şekilde düzenlenmektedir.

Ehliyet Alma Şartları

Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin 76. maddesine göre belirlenen ehliyet alma şartlarını karşılayan sürücülere, sürücü belgesi verilmektedir. Ehliyet almak için aşağıdaki şartların yerine getirilmiş olması gerekmektedir;

 • Yaş
 • Deneyim
 • Eğitim durumu
 • Sağlık
 • Sınav
 • Adli sicil kaydı
Ehliyet Alma Yaşı

Sürücü belgesi alma şartlarında ilk sırada yer alan yaş şartı, çeşitli ehliyet sınıfları için farklıdır. Ehliyet sınıflarına göre belirlenen minimum yaş sınırları aşağıdaki şekildedir;

 • Motosiklet ehliyet (M, A1, B1) için en az 16 yaşın tamamlanmış olması gerekir.
 • A2, B, BE, C1, C1E, F ve G sınıfı ehliyet için en az 18 yaşın tamamlanmış olması gerekir.
 • A sınıfı ehliyet için 20 yaş doldurulmalıdır ve 15 kilowatt güçten fazla gücü olan, 3 tekerlekli motosiklet ehliyeti için 21 yaş doldurulmalıdır.
 • C, CE, D1 ve D1E sınıf ehliyet için 21 yaşın bitirilmiş olması gerekir.
 • D ve DE sınıfı ehliyet için 24 yaşını tamamlamış olmak gereklidir.
Ehliyet Almak İçin Deneyim Şartı
Çeşitli ehliyet sınıflarına göre deneyim şartı farklılık göstermektedir. Bazı ehliyet gruplarında deneyim gerekliyken bazılarında gerekli görülmemiştir. Ehliyet sınıfına göre deneyim şartları şöyledir;

 • A sınıfı ehliyet için; minimum 2 yıldır A2 ehliyeti sahibi olmak (eğer 24 yaş doldurulduysa deneyim gerekli değildir).
 • C1, C, D1 ve D sınıfı sürücü belgesi için; minimum 2 yıldır B sınıfı ehliyet kullanıyor olmak
 • BE sınıfı ehliyet için; B sınıfı ehliyet sahibi olmak
 • CE sınıfı ehliyet için; C sınıfı ehliyete sahip olmak
 • C1E sınıfı sürücü belgesi için C1 sınıfı ehliyet sahibi olmak
 • DE sınıfı ehliyet için; D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak
 • D1E sınıfı için; D1 sınıfı ehliyete sahip olmak gereklidir.
Ehliyet Almak İçin Sağlık Durumu Ne Olmalıdır

Sürücü belgesi almak için adaylar araç kullanabileceklerine dair sağlık raporlarını kayıt sırasında yanlarında getirmelidirler. Sağlık raporu sürücü kursuna kayıt olurken değil, ehliyet için başvuru yaparken gereklidir. Diğer şartlar sağlandığı halde sağlık raporu olmayan sürücü adaylarına ehliyet verilmemektedir.

Ehliyet Almak İçin Adli Sicil Kaydı Şartı

Sürücü adayları ehliyet alabilmek için Karayolları Trafik Yönetmeliği’nde yer alan suçlardan hiçbirini işlememiş olmamalıdır. Yönetmelikte bulunan ve adli sicil kayıtlarında olmaması gereken suçlar şunlardır;

 • Türk Ceza Kanunu’ndaki 188, 190 ve 191. maddeler
 • 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, 4. madde 7. fıkra
 • 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 12. Madde, 2. ve diğer fıkralardaki suçlar
Aday Sürücülük Hakkında

Adaylık süresi kaç yıldır?

Stajyer ehliyet süresi 2 yıldır.

Aday sürücülük nedir?

– Stajyer ehliyet uygulamasında sürücü, üstte belirtilen stajyer ehliyet süresi boyunca 75 ceza puanına ulaşırsa, ehliyetine el koyulacak ve psikolojik durumunun tespiti için psikoteknik testine girmesi gerekecektir. Psiko-teknik belgesi aldıktan sonra sürücü kursuna başvurarak tekrar ehliyet alması gerekecek.

75 Ceza puanı nasıl doldurulur?

Sık yapılan hataların ceza puanları:

– Trafikte seyrederken telefonla konuşmak : 10 Ceza puanı

– Kırmızı ışıkta geçmek : 20 Ceza puanı

– Emniyet kemerini bağlamamak : 15 Ceza puanı

– Hız sınırını aşmak : 10 Ceza puanı

– Muayenesiz araç kullanmak : 10 Ceza puanı

– Park yasağına uymamak : 20 Ceza puanı

– Yayaların geçiş üstünlüğü olan yerlerde, yayalara izin vermemek : 20 ceza puanı

– Şerit izleme kurallarına uymamak : 20 Ceza puanı

Yorum: 75 ceza puanına ulaşmak, 3-4 hata yapmanız durumunda gerçekleşebilir (Yapılan hatanın ceza puanına göre). 

Yönetmeliği göre üst üste yapılan hatalar:

-İki yıl boyunca ;

-Üç kez trafik ışıklarının ihlal edilmesi,

-Hız limitlerinin üç defa ihlali,

-Sağa- sola, dönel kavşaklarda yayalara, bisiklet kullanıcılarına geçiş hakkının 3 defa ihlal edilmesi,

-Okul geçitlerinde öğrenci geçişlerinin ihlal edilmesi,

-Emniyet kemerinin 3 defa takılmaması,

-Araç cinsine bakılmaksızın 0,20 promil alkol ile yakalanmak,

-Ölümle sonuçlanan trafik kazalarında asli kusurlu olmak durumlarında sürücü belgesi iptal edilir.

Not: Yönetmelikteki en katı madde alkol üzerinedir. Yönetmelikte açıkça sürücü adaylarının kesinlikle 0,20 promil üstünde olacak şekilde alkollü araç kullanmaması istenmektedir. 

Adaylık Bitince Ceza Puanı Nasıl İşler?

– Normal bir sürücü için yasada: “100 Ceza puanına ulaşan şoförün 2 ay belgesi alınır. Kurs eğitimi alır. İkinci defa 100 Ceza puanını dolduran şoförün belgesi 4 ay süreyle elinden alınır, sürücü kursunda tekrar ders alır ve psikoteknik testine girer. Üçüncü defa 100 puanı aşarsa mahkemeye sevk edilir.

– Stajyer sürücü yanında biri olmadan şehir dışına çıkabilir mi? Evet çıkabilir. Daha önce yalan haberler yapılıp insanların kafaları karıştırıldı.  Aday sürücünün yanında tecrübeli birinin olmasına gerek yok kurallara uymak koşuluyla dilediği gibi aracına binebilir.

Aday sürücü olduğumu nasıl anlarım?

İnsanlarda şöyle bir algı oluştu aday sürücü ehliyetlerinin farklı olacağı zannediliyor. Hayır öyle bir durum yok. Hatta ehliyetler üzerinde sizlerin aday sürücü olduğunuzu işaret eden herhangi bir ibare dahi bulunmuyor. Sistemsel olarak emniyet kayıtlarında aday sürücü olduğunuzun bilgisi yer alıyor. 

İki sene sonunda herhangi bir kusurunuz yoksa kendiliğinden aday sürücülüğünüz kalkacak. Kart yenilemenize gerek yok. Herhangi bir başvuru veya ücret ödemenize de gerek yok. Şu an için uygulama bu şekilde gelecekte değişip değişmeyeceğini birlikte göreceğiz.

Aday sürücülüğü nasıl sorgularım?

E-devlet üzerine gelen bir hizmet sayesinde aday sürücülük durumunu ceza puanlarınızla birlikte görebilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken bu linkten e devlet sayfasını ziyaret ediniz. Aşağıdaki gibi bir ekran üzerinden adaylık durumunuzu görebilirsiniz.

E-Sınav Hakkında

Elektronik Ehliyet Sınavı Ne Zaman Yapılmaktadır?

Elektronik ehliyet sınavı için randevu alınmaktadır. Eğer kursiyer elektronik sınavdan başarısız olursa yeni bir sınav için en erken 15 gün sonra e-sınava girebilmek için randevu alabiliyor. Bir kursiyer en son katıldığı sınavdan sonra 45 Gün içinde elektronik sınava girmezse 1 hakkı yanmış oluyor. O yüzden en son girdiğiniz e-sınav tarihinde itibaren geciktirmeden elektronik sınava girmeniz gerekiyor.

E-sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

Sınavı tamamlar tamamlamaz aynı saat içinde sonuçlarınızı alabiliyorsunuz. Sınavdan başarısız olan bir aday en yakın tarihe randevu alarak sonraki sınava başvuru yapabiliyor.

E- Sınav nasıl yapılır?

e-Sınav, basılı evrak kullanılmaksızın sınav uygulama ve değerlendirilmesine ilişkin her türlü işlemin elektronik ortamda ve bilgisayarlar aracılığıyla yapıldığı sınavlardır. Sınavlar bilgisayar başında yapılıyor ve özel e-sınav yazılımıyla sorulara ileri-geri yapılarak seçeneklere işaretleme usulüyle cevap veriliyor.

SOR ÖĞREN

Üye OlŞifremi Unuttum